Dana Kelly's Photos

 

Gia Ngiah
Army-style quarters at Gia Ngiah

 

Revised:
10 Nov 2005 08:10 PM