John Stymerski's Vietnam Airfield Photos

 

Chu Lai
The Marine barracks at Chu Lai. Semper Fi!

 

Revised:
21 Feb 2000 01:26 PM